Vedtægter

 

Vedtægter for foreningen Missing People gældende fra 1. Februar 2020

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Missing People, forkortet MP.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i den til enhver tid siddende formands hjemkommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a. At modtage efterlysninger fra pårørende

b. At foretage efterlysninger og eftersøgninger

c. At aktivt hjælpe og støtte de pårørende.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver over 18år, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indsats-medlem, deltager i indsatsleder uddannelsen.
Støtte-medlem, deltager ikke i indsatsleder uddannelsen.
Begge slags medlemmer er stemme- og opstillingsberettiget ved generalforsamlingen.

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kasserer.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det år indmeldelsen sker.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra dags dato, indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Kontingentet opkræves hvert år i januar måned.

Stk. 6. Medlemmer kan blive nægtet medlemskab, hvis bestyrelsen mener at det vil skade foreningen.
Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes at medlemmets handlinger er skadeligt for foreningen.
Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden på foreningens hjemmeside og Facebook side til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt kontingent i januar samme år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af to stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent for året efter

7. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlem i lige år

8. Valg af næstformand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

9. Valg af 4 suppleanter

10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen,
herunder forslag til vedtægtsændringer.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer samt 6 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.Bestyrelsen kan fastsætte sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når
formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer aftaler med eventuelle eksterne instanser/samarbejdspartnere.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.
Ved optagelse af lån og ved  salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres ved simpelt flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget bliver fremlagt.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 05.11 2016
og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 01.02 2020.

 

Dato 01/ 02 – 2020

Dirigent Ulla Roos Juul

Formand Vivian W. Eriksen

Næstformand René Langborg Andersen

Kasserer Mia Schødt

Sekretær Thomas Duch (fratrådt 18/5-2020)

Bestyrelsesmedlem Kim Rosenbæk

Bestyrelsesmedlem Heidi Pedersen (fratrådt 4/3-2020)

Bestyrelsesmedlem Janne Bisgaard (fratrådt 4/3-2020)

Bestyrelsesmedlem Solveig Christensen

Bestyrelsesmedlem Birgitte Eriksen

MeToo

 

HANDLINGSPLAN OM ET SUNDT OG CHIKANEFRIT ARBEJDSMILJØ HOS MISSING PEOPLE

 

Ved frivilligt arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og chikane. Missing People har en absolut og ufravigelig nultolerance over for enhver form for chikane og mobning, uanset om chikanen angår seksuel chikane eller chikane i relation til seksuel orientering, chikane i forhold til en persons race, hudfarve, religion, politiske anskuelse, alder, handicap, nationale, sociale eller etniske oprindelse eller andre former for chikane eller mobning, der kan være egnet til at skade vores gode og trygge frivillige arbejdsmiljø. Eksempler på krænkende adfærd i form af seksuel chikane kan fx være:

 • uønskede berøringer,
 • uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem,
 • sjofle vittigheder og kommentarer,
 •  uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner,
 •  visning af pornografisk materiale.

Krænkende handlinger kan i øvrigt fx omfatte:

 • sårende bemærkninger,
 • bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab,
 • angreb mod eller kritik af frivilliges privatliv
 • fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale,
 • nedvurdering af frivilliges job, deres arbejdsindsats eller deres kompetencer,
 • krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier,
 • ubehagelige drillerier,
 • nedvurdering fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning.

Som en understøttelse af vores fokus på vores nultolerance af enhver form for chikane inddrager vi området i såvel vores løbende arbejde med udviklingen af foreningen, ligesom vi sætter fokus på dine evt. oplevelser i relation til chikane under foreningens bestyrelsesmøder.

Det er bestyrelsens ansvar, at der i foreningen tages afstand fra krænkende adfærd og handlinger, og at opståede sager håndteres.

Denne handlingsplan er udarbejdet i Missing People’s bestyrelse med henblik på at konkretisere følgende:

Hvordan forholder du dig som frivillig hos Missing People, hvis der opstår krænkende handlinger i foreningen.

Retningslinjer for støtte og hjælp af en frivillig, der er blevet syg på grund af krænkende handlinger.

Sanktioner på baggrund af krænkende handlinger.

A. Hvordan forholder du dig som frivillig hos Missing People hvis der opstår krænkende handlinger i foreningen:

1. Som frivillig, som føler sig krænket, er det vigtigt, at du siger fra, hvis du oplever en adfærd, som medfører, at du føler dig krænket eller chikaneret således, at den uønskede adfærd kan ophøre. Alle har forskellige grænser, og det er derfor vigtigt, at man siger fra, hvis man føler sig krænket. At sige fra kan ske i mindelighed, og det kan i visse situationer ovenikøbet være en god øvelse for både den, der føler sig krænket, og den, der har udvist en
adfærd, som har virket krænkende, at man forsøger at sætte sig i hinandens sted.
For at forebygge og undgå fremtidige krænkelser, er det vigtigt, at du informerer dine kollegaer m.v. om, hvor dine grænser går – ellers kan man hurtigt risikere, at man føler sig krænket, uden at krænkeren overhovedet har haft intention om at være krænkende eller tror, at vedkommende er det. Har du forgæves forsøgt at sige fra i forhold til en adfærd i foreningen, som du har oplevet som krænkende, eller har du svært ved at sige fra over for den person, som har udvist en krænkende adfærd over for dig, skal du hurtigst muligt kontakte din formand. Hvis den krænkende adfærd er udvist af din formand, skal henvendelse rettes til din næstformand. Der vil straks blive fulgt op på enhver henvendelse om oplevelse af krænkende adfærd. Bestyrelsen vil blive inddraget, og vi vil i diskretion sammen med dig og den/de i sagen i øvrigt implicerede parter tage initiativ til en håndtering af sagen.

2. Som frivillig, der har udvist en adfærd, som bliver opfattet som krænkende, er
det vigtigt, at du udviser respekt, hvis en kollega siger fra over for din adfærd, og at dette også gælder selvom, du ikke finder, at der er grundlag for at betragte din adfærd som krænkende, og selvom du ikke har haft til hensigt at udvise en krænkende adfærd. Herved er der en mulighed for, at I i fællesskab kan få bragt en uheldig misforståelse af vejen.

3. Som kollega er det vigtigt, at du aldrig bliver et passivt vidne til krænkende adfærd, som du møder i foreningen. Du bør sige aktivt fra over for den adfærd, du er vidne til, støtte din kollega og opfordre din kollega til at tage en samtale med din formand , hvis din kollega ikke føler sig betrygget ved, at forholdet herefter er endeligt håndteret mellem kollegaen og
den person, som har udvist en adfærd, som kollegaen har oplevet som krænkende.

4. Som formand, næstformand skal du reagere, hvis du har mistanke om, at der finder krænkende adfærd sted. Du skal støtte din kollega og samtidig overveje, om forholdet efter aftale med din kollega skal bringes op over for resten af bestyrelsen.

5. Som formand/ Næstformand skal du sørge for at behandle en henvendelse om
krænkende adfærd med stor alvor, sagen skal undersøges, og der skal tages aktion på, hvordan den håndteres. Konflikthåndteringen skal ske i fortrolighed. Du skal sammen med bestyrelsen holde først en individuel samtale med hhv. den frivillige, som føler sig krænket, og den person, som har udvist denne adfærd. Samtalerne vil have fokus på en klarlæggelse af det eller de faktiske hændelsesforløb i sagen og de berørte personers opfattelse af dette. Derefter bliver der afholdt en samtale med de i sagen implicerede i fællesskab. På baggrund heraf skal det vurderes, om der er udvist en krænkende adfærd.

Kan det klarlægges, at der er sket en krænkende handling, bliver forholdet straks sanktioneret – se nærmere herom under pkt. C. Uanset, at det ikke måtte kunne klarlægges, at der er sket en krænkende handling, er det vigtig at tale hændelsesforløbet grundigt igennem med de implicerede med henblik på at forsøge at opnå en gensidig anerkendelse af og forståelse for parternes forskelligheder og behovet for at sikre et godt samarbejde fremadrettet med fokus på kerneopgaven hos Missing People.

B. Retningslinjer for støtte og hjælp af en frivillig, der er blevet syg på grund af krænkende handlinger:

Missing People stiller psykologhjælp til rådighed for en frivillig, der er blevet syg på grund af groft krænkende handlinger.
Har en frivillig været sygemeldt på grund af krænkende handlinger i foreningen, eller som følge af at den frivillige selv uberettiget er blevet beskyldt for at have udvist en krænkende adfærd, udarbejdes i samarbejde med bestyrelsen en plan for, hvordan den pågældende, hvis der er behov herfor, gradvist og skånsomt kan genoptage sit frivillige arbejde i foreningen igen.

C. Sanktioner på baggrund af krænkende handlinger:

Ligger det klart, at der er blevet udvist en krænkende adfærd, vil der som udgangspunkt blive effektueret en af disse 3 sanktioner over for den kollega, som har udvist en krænkende adfærd:

 • der afgives en advarsel,
 • der afgives en opsigelse, eller
 • den frivillige bliver ekskluderet.

Valget af sanktion afhænger af en vurdering af forholdets grovhed. Afgives der en advarsel over for den frivillige, som har udvist en krænkende adfærd, og afviser den pågældende at acceptere denne, vil den pågældende blive ekskluderet.

Denne handlingsplan kan evalueres og revideres og skal godkendes hvert år på 1. bestyrelsesmøde, samt underskrives af den siddende formand.

Hobro den 30.11.2020

For Missing People:
Formand Vivian Winther Eriksen