Vedtægter

 

Vedtægter for foreningen Missing People gældende fra 1. Februar 2020

 

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Missing People, forkortet MP.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i den til enhver tid siddende formands hjemkommune.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a. At modtage efterlysninger fra pårørende

b. At foretage efterlysninger og eftersøgninger

c. At aktivt hjælpe og støtte de pårørende.

 

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver over 18år, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indsats-medlem, deltager i indsatsleder uddannelsen.
Støtte-medlem, deltager ikke i indsatsleder uddannelsen.
Begge slags medlemmer er stemme- og opstillingsberettiget ved generalforsamlingen.

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kasserer.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det år indmeldelsen sker.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra dags dato, indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Kontingentet opkræves hvert år i januar måned.

Stk. 6. Medlemmer kan blive nægtet medlemskab, hvis bestyrelsen mener at det vil skade foreningen.
Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes at medlemmets handlinger er skadeligt for foreningen.
Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden på foreningens hjemmeside og Facebook side til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt kontingent i januar samme år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af to stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent for året efter

7. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlem i lige år

8. Valg af næstformand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

9. Valg af 4 suppleanter

10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen,
herunder forslag til vedtægtsændringer.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden.
I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer samt 6 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.Bestyrelsen kan fastsætte sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når
formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer aftaler med eventuelle eksterne instanser/samarbejdspartnere.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.
Ved optagelse af lån og ved  salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres ved simpelt flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget bliver fremlagt.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 05.11 2016
og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 01.02 2020.

 

Dato 01/ 02 – 2020

Dirigent Ulla Roos Juul

Formand Vivian W. Eriksen

Næstformand René Langborg Andersen

Kasserer Mia Schødt

Sekretær Thomas Duch (fratrådt 18/5-2020)

Bestyrelsesmedlem Kim Rosenbæk

Bestyrelsesmedlem Heidi Pedersen (fratrådt 4/3-2020)

Bestyrelsesmedlem Janne Bisgaard (fratrådt 4/3-2020)

Bestyrelsesmedlem Solveig Christensen

Bestyrelsesmedlem Birgitte Eriksen