Vedtægter

Vedtægter for foreningen Missing People gældende fra 24. februar 2024

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Missing People, forkortet MP.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er i den til enhver tid siddende formands
hjemkommune..

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a. At modtage efterlysninger fra pårørende

b. At foretage efterlysninger og eftersøgninger

c. At aktivt hjælpe og støtte de pårørende.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver over 18år, som har lyst og vilje til at arbejde
for foreningens formål.

Stk. 2. Operativ medlem uanset enhed, deltager i relevant uddannelsen. Støtte-medlem, deltager
ikke i operativ uddannelsen samt Foreningens ambassadør(e). Alle 3 slags medlemmer er
stemme- og opstillingsberettiget ved generalforsamlingen.

Stk. 2,1 Operative medlemmer kan ikke samtidig være operative medlemmer af en anden forening
med samme formål i Danmark.

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens
kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det år
indmeldelsen sker. Foreningens ambassadør(e) er kontingent fri så længe de udfører deres hverv
som ambassadør.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren med virkning fra dags
dato, indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Kontingentet opkræves hvert år i januar måned.

Stk. 6. Medlemmer kan blive nægtet medlemskab, hvis bestyrelsen mener at det vil
skade foreningen. Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære
generalforsamling.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes at medlemmets handlinger er
skadeligt for foreningen. Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære
generalforsamling eller ved disciplinærudvalget.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar
måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden på
foreningens hjemmeside og Facebook side til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt
kontingent i januar samme år. Dog skal man have været medlem i mindst 6 måneder før
generalforsamlingen finder sted. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for året efter
7. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år
8. Valg af næstformand, kasserer samt 1 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
9. Valg af 2 Suppleanter
10. Valg af DISU sekretær i lige år
11. Valg af DISU formand i ulige år
12. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
13. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen herunder forslag til
vedtægtsændringer.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning
anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er
foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved
sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 4.1 Digital Generalforsamling.

Stk.1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital
generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk
generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved
myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der
skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1.
Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på
betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens
afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på
en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen
til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes
en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer
skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal
ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og
hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal
ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt
begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden
består af næstformand, kasserer samt 2 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter
og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.Bestyrelsen kan fastsætte sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg
og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder og leder
bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når
formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen
fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet
senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til
stede.

Stk. 6. Bestyrelsen træffer aftaler med eventuelle eksterne
instanser/samarbejdspartnere.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres ved simpelt flertal på en generalforsamling,
hvor ændringsforslaget bliver fremlagt.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,
hvorpå de vedtages.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på en
ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver DemensKoordinatorer i DanmarK
(DKDK) efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 § 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 05.11 2016
og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 24.2 2024.

Dato 24 / 2 – 2024

Dirigent Rene Rud Mikkelsen
Formand: Vivian W. Eriksen
Næstformand: Belinda Nøraa
Kasserer: Pernille Kaldal
Bestyrelsesmedlem: Louise Knudsen
Bestyrelsesmedlem: Benedikte Winther