Retningslinier for arbejdsmiljø

 

HANDLINGSPLAN OM ET SUNDT OG CHIKANEFRIT ARBEJDSMILJØ HOS MISSING PEOPLE

 

Ved frivilligt arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og chikane. Missing People har en absolut og ufravigelig nultolerance over for enhver form for chikane og mobning, uanset om chikanen angår seksuel chikane eller chikane i relation til seksuel orientering, chikane i forhold til en persons race, hudfarve, religion, politiske anskuelse, alder, handicap, nationale, sociale eller etniske oprindelse eller andre former for chikane eller mobning, der kan være egnet til at skade vores gode og trygge frivillige arbejdsmiljø. Eksempler på krænkende adfærd i form af seksuel chikane kan fx være:

 • uønskede berøringer,
 • uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem,
 • sjofle vittigheder og kommentarer,
 •  uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner,
 •  visning af pornografisk materiale.

Krænkende handlinger kan i øvrigt fx omfatte:

 • sårende bemærkninger,
 • bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab,
 • angreb mod eller kritik af frivilliges privatliv
 • fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale,
 • nedvurdering af frivilliges job, deres arbejdsindsats eller deres kompetencer,
 • krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier,
 • ubehagelige drillerier,
 • nedvurdering fx på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning.

Som en understøttelse af vores fokus på vores nultolerance af enhver form for chikane inddrager vi området i såvel vores løbende arbejde med udviklingen af foreningen, ligesom vi sætter fokus på dine evt. oplevelser i relation til chikane under foreningens bestyrelsesmøder.

Det er bestyrelsens ansvar, at der i foreningen tages afstand fra krænkende adfærd og handlinger, og at opståede sager håndteres.

Denne handlingsplan er udarbejdet i Missing People’s bestyrelse med henblik på at konkretisere følgende:

Hvordan forholder du dig som frivillig hos Missing People, hvis der opstår krænkende handlinger i foreningen.

Retningslinjer for støtte og hjælp af en frivillig, der er blevet syg på grund af krænkende handlinger.

Sanktioner på baggrund af krænkende handlinger.

A. Hvordan forholder du dig som frivillig hos Missing People hvis der opstår krænkende handlinger i foreningen:

1. Som frivillig, som føler sig krænket, er det vigtigt, at du siger fra, hvis du oplever en adfærd, som medfører, at du føler dig krænket eller chikaneret således, at den uønskede adfærd kan ophøre. Alle har forskellige grænser, og det er derfor vigtigt, at man siger fra, hvis man føler sig krænket. At sige fra kan ske i mindelighed, og det kan i visse situationer ovenikøbet være en god øvelse for både den, der føler sig krænket, og den, der har udvist en
adfærd, som har virket krænkende, at man forsøger at sætte sig i hinandens sted.
For at forebygge og undgå fremtidige krænkelser, er det vigtigt, at du informerer dine kollegaer m.v. om, hvor dine grænser går – ellers kan man hurtigt risikere, at man føler sig krænket, uden at krænkeren overhovedet har haft intention om at være krænkende eller tror, at vedkommende er det. Har du forgæves forsøgt at sige fra i forhold til en adfærd i foreningen, som du har oplevet som krænkende, eller har du svært ved at sige fra over for den person, som har udvist en krænkende adfærd over for dig, skal du hurtigst muligt kontakte din formand. Hvis den krænkende adfærd er udvist af din formand, skal henvendelse rettes til din næstformand. Der vil straks blive fulgt op på enhver henvendelse om oplevelse af krænkende adfærd. Bestyrelsen vil blive inddraget, og vi vil i diskretion sammen med dig og den/de i sagen i øvrigt implicerede parter tage initiativ til en håndtering af sagen.

2. Som frivillig, der har udvist en adfærd, som bliver opfattet som krænkende, er
det vigtigt, at du udviser respekt, hvis en kollega siger fra over for din adfærd, og at dette også gælder selvom, du ikke finder, at der er grundlag for at betragte din adfærd som krænkende, og selvom du ikke har haft til hensigt at udvise en krænkende adfærd. Herved er der en mulighed for, at I i fællesskab kan få bragt en uheldig misforståelse af vejen.

3. Som kollega er det vigtigt, at du aldrig bliver et passivt vidne til krænkende adfærd, som du møder i foreningen. Du bør sige aktivt fra over for den adfærd, du er vidne til, støtte din kollega og opfordre din kollega til at tage en samtale med din formand , hvis din kollega ikke føler sig betrygget ved, at forholdet herefter er endeligt håndteret mellem kollegaen og
den person, som har udvist en adfærd, som kollegaen har oplevet som krænkende.

4. Som formand, næstformand skal du reagere, hvis du har mistanke om, at der finder krænkende adfærd sted. Du skal støtte din kollega og samtidig overveje, om forholdet efter aftale med din kollega skal bringes op over for resten af bestyrelsen.

5. Som formand/ Næstformand skal du sørge for at behandle en henvendelse om
krænkende adfærd med stor alvor, sagen skal undersøges, og der skal tages aktion på, hvordan den håndteres. Konflikthåndteringen skal ske i fortrolighed. Du skal sammen med bestyrelsen holde først en individuel samtale med hhv. den frivillige, som føler sig krænket, og den person, som har udvist denne adfærd. Samtalerne vil have fokus på en klarlæggelse af det eller de faktiske hændelsesforløb i sagen og de berørte personers opfattelse af dette. Derefter bliver der afholdt en samtale med de i sagen implicerede i fællesskab. På baggrund heraf skal det vurderes, om der er udvist en krænkende adfærd.

Kan det klarlægges, at der er sket en krænkende handling, bliver forholdet straks sanktioneret – se nærmere herom under pkt. C. Uanset, at det ikke måtte kunne klarlægges, at der er sket en krænkende handling, er det vigtig at tale hændelsesforløbet grundigt igennem med de implicerede med henblik på at forsøge at opnå en gensidig anerkendelse af og forståelse for parternes forskelligheder og behovet for at sikre et godt samarbejde fremadrettet med fokus på kerneopgaven hos Missing People.

B. Retningslinjer for støtte og hjælp af en frivillig, der er blevet syg på grund af krænkende handlinger:

Missing People stiller psykologhjælp til rådighed for en frivillig, der er blevet syg på grund af groft krænkende handlinger.
Har en frivillig været sygemeldt på grund af krænkende handlinger i foreningen, eller som følge af at den frivillige selv uberettiget er blevet beskyldt for at have udvist en krænkende adfærd, udarbejdes i samarbejde med bestyrelsen en plan for, hvordan den pågældende, hvis der er behov herfor, gradvist og skånsomt kan genoptage sit frivillige arbejde i foreningen igen.

C. Sanktioner på baggrund af krænkende handlinger:

Ligger det klart, at der er blevet udvist en krænkende adfærd, vil der som udgangspunkt blive effektueret en af disse 3 sanktioner over for den kollega, som har udvist en krænkende adfærd:

 • der afgives en advarsel,
 • der afgives en opsigelse, eller
 • den frivillige bliver ekskluderet.

Valget af sanktion afhænger af en vurdering af forholdets grovhed. Afgives der en advarsel over for den frivillige, som har udvist en krænkende adfærd, og afviser den pågældende at acceptere denne, vil den pågældende blive ekskluderet.

Denne handlingsplan kan evalueres og revideres og skal godkendes hvert år på 1. bestyrelsesmøde, samt underskrives af den siddende formand.

Hobro den 05.02.2022

For Missing People:
Formand Vivian Winther Eriksen